لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
X3
MF3
AT4
MW3