لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
X3
AT4
F60
MW3
B7